23 Οκτ 2013

Ευκολότερος ο γάμος στο εξωτερικό με την θέσπιση ενιαίου πιστοποιητικού

Μειώνεται η γραφειοκρατία για την τέλεση γάμου στο εξωτερικό αφού θεσπίζεται ενιαίο πιστοποιητικό ικανότητας συνάψεως γάμου με την κύρωση σύμβασης της Κομισιόν που προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών........

Συγκεκριμένα μετά την κύρωση της σύμβασης αυτής που παρουσιλαζει σε αποκλειστικότητα το dikaiologitika.gr οι μελλόνυμφοι που επιθυμούν να υλοποιήσουν γάμου στο εξωτερικό ή ένα μέλος του ζευγαριού είναι αλλοδαπός από χώρα μέλος της ΕΕ θα εκδίδει πιστοποιητικό ικανότητας τέλεσης γάμου το οποίο θα έχει ισχύ σε όλες τις χώρες .

Πιο αναλυτικά προκειμένου να συναφθεί γάμος στο εξωτερικό μέχρι στιγμής απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού σχετικά με την προσωπική ικανότητα του μελλονύμφου και ειδικότερα, πιστοποιητικού περί του ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί ήδη σε γάμο ή ότι ο γάμος στον οποίο τελούσε είχε ήδη παύσει να υφίσταται.

Για τον σκοπό της διευκόλυνσης κυκλοφορίας/ελέγχου και εντέλει ασφαλούς χρησιμοποιήσεως των πιστοποιητικών αυτών, με την συγκεκριμένη σύμβαση καθιερώνεται ενιαίος τύπος πιστοποιητικού τέλεσης γάμου. Αν και άλλα διεθνή συμβατικά κείμενα ρυθμίζουν το θέμα του εφαρμοστέου δικαίου στον γάμο (όπως η Σύμβαση της Χάγης του 1902 και του 1976), οι σχετικές Συμβάσεις δεν ρυθμίζουν ωστόσο το θέμα για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Με την υπό κύρωση Σύμβαση, καθορίζεται ο ενιαίος διεθνής τύπος του πιστοποιητικού ικανότητας προς σύναψη γάμου, ανεξαρτήτως του εάν, στο εσωτερικό δίκαιο κάθε συμβαλλόμενου κράτους, για την σύναψη γάμου στο κράτος αυτό απαιτείται η έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού καθώς και - κυρίως - ανεξαρτήτως του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στον υπό τέλεση γάμο.

Σκοπός της Συμβάσεως αυτής είναι να διευκολυνθεί η απόδειξη του ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την σύναψη γάμου. Σύμφωνα με τα παραπάνω καθιερώνεται η υποχρέωση κάθε κράτους να εκδίδει πιστοποιητικό ικανότητας προς σύναψη γάμου, εφόσον το ζητήσει πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια του εν λόγω κράτους, το οποίο επιθυμεί να τελέσει γάμο στην αλλοδαπή.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται εφόσον σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο του κράτους αυτού, ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις συνάψεως γάμου, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα από τον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικά ή τα Αρχεία που τηρούνται από το κράτος. Δεν αποκλείεται, όμως, το κράτος στο οποίο τελείται ο γάμος να ζητήσει, προκειμένου να προβεί στην τέλεση του γάμου, και άλλα πρόσθετα στοιχεία, πλην του πιστοποιητικού.

Στην πράξη βεβαίως, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, είναι πολύ πιθανό, το πιστοποιητικό που εκδίδεται κατ' εφαρμογή της παρούσας Συμβάσεως, να αρκεί για την τέλεση του γάμου.

Δεν αποκλείεται τέλος, το πιστοποιητικό να βεβαιώνει την ύπαρξη ικανότητας συνάψεως γάμου και των δύο μελλονύμφων, εφόσον αυτοί έχουν κοινή ιθαγένεια και επιθυμούν να συνάψουν γάμο στο εξωτερικό. Στην ρύθμιση αυτή προβλέπεται ότι οι πρόσφυγες και οι απάτριδες που έχουν την κατοικία ή τη διαμονή τους σε ένα κράτος εξομοιώνονται, ως προς την έκδοση του πιστοποιητικού της παρούσας Συμβάσεως, προς τους έχοντες την ιθαγένεια του κράτους αυτού, εφόσον η προσωπική τους κατάσταση διέπεται από το δίκαιο του συγκεκριμένου κράτους. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (6 μήνες από την έκδοση), λαμβανομένου υπόψη ότι δεν υπάρξει εγγύηση της αξίας του πιστοποιητικού παρά μόνον εάν αυτό είναι πρόσφατο.
Πηγή : www.dikaiologitika.gr
Επιμέλεια : NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...