24 Οκτ 2013

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως την 25η του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν.......
από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:
1. Περί ορισμού νέου τακτικού μέλους και εκλογής Προέδρου του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου

2. Περί έγκρισης των όρων σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μυκόνου»

3. Περί μείωσης ή μη των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2014.

4. Περί έγκρισης της Απόφασης 15/2013 του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ για έγκριση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του 2012.

5. Περί έγκρισης της απόφασης 12/2013 του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ για αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2013.

6. Περί συγκρότησης Επιτροπής Αισθητικής Δήμου Μυκόνου.

7. Περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Δήμου Μυκόνου.

8. Περί συγκρότησης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Μυκόνου.

9. Περί επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων Μυκόνου για το έτος 2013.

10. Περί εφαρμογής του άρθρου 14 του Ν. 4038/2012 «Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου και λαϊκων αγορών».

11. Περί έγκρισης της απόφασης 59/2013 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου «Προέλεγχος Ταμιακού Απολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2012».

12. Περί εξέτασης διαφόρων θεμάτων και αιτήσεων.
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...