5 Μαρ 2015

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μυκόνου,(λόγω τεχνικών εργασιών στο Δημοτικό Κατάστημα), την Τρίτη.........
10 του μηνός Μαρτίου 2015 και ώρα 13:00 (μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 70, του Ν. 3852 / 2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:
  • Ολοκλήρωση των ομάδων εργασίας της Τουριστικής Επιτροπής
  • Πρόταση συνεργασίας με Υπουργείο Πολιτισμού για δημιουργία Πωλητηρίου Δήλου στη Χώρα της Μυκόνου
  • Εξέταση διαφόρων θεμάτων, προτάσεων,κτλ
Μύκονος, 05-03-2015
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
Αντωνία Ανδρονίκου
Δημοτική Σύμβουλος
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...