23 Σεπ 2015

ΠΝΑΙ: Δαπάνη 200.000 ευρώ για την τουριστική προβολή των νησιών στο CNN

Δαπάνη ύψους 200.000 ευρώ συν ΦΠΑ, έναντι 300.000 που προέβλεπε η αρχική προσφορά, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.......
για τη συνεργασία της Περιφέρειας με τον διεθνή ειδησεογραφική όμιλο CNN International, µε σκοπό τη σύναψη σύµβασης για την τουριστική προβολή των ∆ωδεκανήσων και των Κυκλάδων μέσω του μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου.

Η απόφαση ελήφθη βάσει της νοµικής βάσης επί της οποίας εδράζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή του εν λόγω προµηθευτή, έπειτα από τις διαδικασίες διαπραγµατεύσεων που έλαβαν χώρα δεδοµένης της µοναδικότητας του εν λόγω προµηθευτή ως προς την πρόσβαση στο δικό του δίκτυο προβολής (τηλεοπτικό και διαδικτυακό), καθώς σύµφωνα και µε την γραπτή εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού Κυκλάδων.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο προβολής
Επιπροσθέτως, σε αυτή την προσφορά, το CNN µε από επιστολή του στις 15 Σεπτεμβρίου προς την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισµού, διευκρινίζει ότι στην ενότητα "Προστιθέµενη Αξία" (Added Value) της τελικής προσφοράς του συµπεριλαµβάνονται, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, ο επανασχεδιασµός λογοτύπου για την Περιφέρεια, η δηµιουργία στοιχείων branding που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο στην εγχώρια όσο και στη παγκόσµια αγορά, η δηµιουργία ειδικού video spot διάρκειας 15 δευτερολέπτων προς χρήση στα πλαίσια της έκθεσης WTM, και η παροχή εκτυπωµένων λογοτύπων προσαρµοσµένων στις ανάγκες παρουσίας της Περιφέρειας στην έκθεση WTM.

Η τελική οικονοµική προσφορά του δικτύου CNN αφορά τη διαφηµιστική καµπάνια της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, διάρκειας εννέα εβδοµάδων αρχής γενοµένης από τον Οκτώβριο του 2015, στον τηλεοπτικό του δίαυλο καθώς και στον επίσηµο διαδικτυακό τόπο του CNN International.

Όσον αφορά την τηλεοπτική προβολή, πρόκειται να προβληθεί 221(διακόσιες είκοσι µια) φορές διαφηµιστικό σπότ, διάρκειας 15 δευτερολέπτων, εντός του ανωτέρω οριζόµενου χρονικού ορίου και το επιµέρους κόστος θα ανέρχεται στις 180.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Επιπλέον, όσον αφορά τη διαδικτυακή προβολή, θα αναρτηθούν διαφηµιστικά banners και θα προβάλλεται το προαναφερθέν διαφηµιστικό βίντεο τόσο στην αρχική σελίδα όσο και στις υπό ενότητες Travel και Style. Το επιµέρους κόστος θα ανέρχεται στις 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το ποσό των 200.000 ευρώ θα καλυφθεί από το Υποέργο 1: Ενέργειες Marketing και προώθησης του τουριστικού προϊόντος» της πράξης «Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η µείωση του κόστους της προσφοράς του διεθνούς οµίλου CNN από 300.000 ευρώ σε 200.000 ευρώ υπήρξε αποτέλεσµα διαπραγµάτευσης, προς εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, που εν προκειµένω συνίσταται στην όσο το δυνατόν καλύτερη προβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τον εν λόγω όµιλο µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος.

Επισηµαίνεται ότι η συγκεκριµένη διαδικασία τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει τύχει σύµφωνης γνώµης από τον ΕΟΤ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...