16 Μαρ 2015

Μέχρι την Τρίτη τα αιτήματα Δήμων & Περιφερειών για προσωπικό

Με εξαιρετικά επείγον έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλεί Δήμους & Περιφέρειες να στείλουν ηλεκτρονικά και μόνο τα αιτήματά τους, για κάλυψη άµεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό, έως......
την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015.

Αναφορικά με την αποστολή αιτημάτων για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό και προκειμένου για την αποστολή των πινάκων των Παραρτημάτων (1) και (2) που αφορούν στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και αναφέρονται στη 3η σελίδα αυτού, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Στο θέµα του ηλεκτρονικού µηνύµατος θα πρέπει να αναφέρονται:

1. Η ηλεκτρονική αποστολή των πινάκων θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: d.pta@ypes.gr
2. Ως θέµα του ηλεκτρονικού µηνύµατος θα πρέπει να αναφέρονται: 
  • το αντικείµενο του θέµατος (Αποστολή αιτηµάτων για κάλυψη άµεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό) και  
  • το όνοµα του Φορέα (π.χ. ∆ήµος Βόλου).
Στο ηλεκτρονικό µήνυµα θα πρέπει, επίσης, να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για την αποστολή των πινάκων υπαλλήλου, για τυχόν παροχή διευκρινήσεων εφόσον ανακύψει ανάγκη.
3. Όλα τα στοιχεία και όλες οι στήλες των πινάκων χωρίς να αλλοιωθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πρέπει να είναι συµπληρωµένα κατά τις οδηγίες του υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.42 Α/295/οικ. εγγράφου. 
4. Οι πίνακες των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου των ΟΤΑ θα συλλεγούν από τους ΟΤΑ στους οποίους ανήκουν και θα αποσταλούν στο Υπουργείο από τους τελευταίους, συγκεντρωτικά αναφέροντας στο σχετικό µήνυµα τις επωνυµίες των φορέων.

Λόγω του κ α τ ε π ε ί γ ο ν τ ο ς του θέματος και προκειμένου να ακολουθηθούν οι ημερομηνίες του ως άνω σχετικού, θα πρέπει όλοι οι φορείς να έχουν αποστείλει τους πίνακές τους στην προαναφερθείσα ηλ. διεύθυνση της ∆ιεύθυνσή μας έως την Τρίτη 17-3-2015

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά µε τη συµπλήρωση των πινάκων των Παραρτηµάτων (1) και (2) οι Φορείς θα πρέπει να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας του υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.42 Α/295/οικ. εγγράφου.
Το Επείγον Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...