6 Μαρ 2014

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως σήμερα την 07η του μηνός Μαρτίου, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 μ.μ., προσέλθετε.......
στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί του παρακάτω αναφερομένου θέματος, ως κατεπείγοντος, λόγω περιορισμένων χρονικών περιθωρίων:

α) Περί έγκρισης της τροποποίησης του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΚΟ 'Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ' και 

β) Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών κατόπιν αιτήματος οφειλέτη με εισήγηση του Προέδρου.
Μύκονος, 06-03-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΓΙΑΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...