22 Αυγ 2012

ΟΑΕΔ: Ξεκίνησε η υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ξεκίνησε η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης 2012, μέσω πόρων του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους...

Πρόκειται για προγράματα που εκπονήθηκαν από την Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 20/12/2012 με δικαίωμα παράτασης, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ. Η συνολική δαπάνη του προγράμματος είναι 25.000.000,00 ευρώ.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ προέρχονται από την ειδική εισφορά (0,45%) που καταβάλλουν στο ΙΚΑ οι εργοδότες για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι υλοποίησης είναι
 1. οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμον διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.
 2. για την εφαρμογή της παρούσας, οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών).
Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν.

Παρέχεται, μάλιστα, η δυνατότητα να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι):
 • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
 • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή - το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι' αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%)
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να απευθύνονται στο εργατικό κέντρο της περιοχής τους, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη, στο νομό που υλοποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για να βεβαιωθεί η ειδικότητα απασχόλησής τους. Στην περίπτωση αυτή, το εργατικό κέντρο δύναται να συνεργαστεί με φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, με την υποχρέωση τήρησης των όρων της παρούσης.

Το εργατικό κέντρο έχει δικαίωμα να υποβάλει προτάσεις υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης για περισσότερους από ένα φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών που δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης στο Νομό. Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα καταθέσει ένα εργατικό κέντρο θα γίνει με τα δεδομένα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, ως να κατέθετε ο ίδιος ο φορέας την πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης.

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:
 1. επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
 2. καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2012.
 3. απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους. - το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
 4. δε χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται στο ποσό των 14,00 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής:
 • 6 ευρώ ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης.
 • 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, που αφορά στις δαπάνες διατροφής και μετακίνησης ανά καταρτιζόμενο.
 • 3 ευρώ ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.
Στην περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με φορέα εργαζομένων, το Μέσο Ωριαίο Κόστος υλοποίησης του προγράμματος, αυξάνεται κατά 1,5 ευρώ.

Πηγή :kerdos.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...