4 Μαρ 2015

Στο μάτι της εφορίας καταθέσεις, δάνεια, μετοχές και ασφαλιστήρια

«Μεγάλος Αδελφός» από την εφορία
Πώς η εφορία παγιδεύει τους φοροφυγάδες - Ελεγχοι σε όλη την περιουσία

Σε φακέλωμα δανείων, καταθέσεων, μετοχών, μερισμάτων και ..........
ασφαλιστήριων συμβολαίων προχωρά το υπουργείο Οικονομικών εν όψει της σύνταξης του περιουσιολογίου όπου θα καταγράφεται το εισοδηματικό και περιουσιακό προφίλ καθώς και οι δαπάνες κάθε φορολογουμένου, με στόχο η Εφορία να έχει πλήρη εικόνα και να εντοπίζει περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος και «μαύρου χρήματος».

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ζητείται από τις τράπεζες, το χρηματιστήριο και τις ασφαλιστικές εταιρείες να αποστείλουν μέχρι τις 31 Μαρτίου αναλυτικά στοιχεία για καταθέσεις και πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές, για δόσεις που πληρώνουν οι φορολογούμενοι για αποπληρωμή στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, για μερίσματα και για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας. Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν για διασταυρώσεις που θα πραγματοποιήσει η ΓΓΔΕ και θα εμπλουτίσουν το περιουσιολόγιο.

Σύμφωνα με την απόφαση αυξάνονται τα όρια πάνω από τα οποία οι τράπεζες υποχρεούνται σε ετήσια αποστολή στοιχείων για καταθέσεις από 50.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ και για τα χαρτοφυλάκια κινητών αξιών από 100.000 σε 200.000 ευρώ. Ειδικότερα με την απόφαση της Κ. Σαββαΐδου οι τράπεζες, τα ΕΛΤΑ, η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια και οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών πρέπει να στείλουν έως τις 31 Μαρτίου στοιχεία για:

1 Καταθέσεις. Αποστέλλονται στοιχεία που αφορούν σε δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
Στο μάτι της εφορίας καταθέσεις, δάνεια, μετοχές και ασφαλιστήρια
Διαβιβάζονται:
• Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών ή ΕΛΤΑ,
• Ονοματεπώνυμο δικαιούχων του λογαριασμού,
• ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
• Αριθμός λογαριασμού,
• Ποσά συνολικής χρέωσης σε ευρώ,
• Ποσά συνολικής πίστωσης σε ευρώ,
• Το ποσό της μεγαλύτερης συναλλαγής, χρέωσης ή πίστωσης, ανά λογαριασμό,
• Υπόλοιπα λογαριασμού σε ευρώ με ημερομηνία 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,
• Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217.

2 Κινητές αξίες. Διαβιβάζονται στοιχεία χαρτοφυλακίου φυσικών προσώπων που αφορά σε κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
Τα στοιχεία αφορούν:
• Ονοματεπώνυμο δικαιούχων,
• ΑΦΜ των δικαιούχων ή όταν δεν υπάρχει, ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
• Αριθμό λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Αϋλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ' ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
• Αποτίμηση χαρτοφυλακίου σε ευρώ την 31/12 τόσο για έκαστο ημερολογιακό έτος αναφοράς όσο και για το αμέσως προηγούμενο,
• Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

3 Μερίσματα. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα στοιχεία αφορούν:
• Ονοματεπώνυμο-επωνυμία δικαιούχων,
• ΑΦΜ των δικαιούχων,
• Αριθμό λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Αϋλων Τίτλων), εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ' ονόματι δικαιούχου ενεργού χαρτοφυλακίου,
• Τη ΔΟΥ στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι,
• Επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα,
• ΑΦΜ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα,
• Το ποσό του μερίσματος,
• Το ποσό του φόρου που αναλογεί στο μέρισμα,
• Ημερολογιακό έτος αναφοράς.

4 Δάνεια. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβεβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.
Τα στοιχεία αφορούν:
• Κωδικό Πιστωτικού Ιδρύματος
• Είδος δανείου (1: Στεγαστικό, 2: Καταναλωτικό, 3: Αλλο),
• Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ,
• Ημερομηνία χορήγησης δανείου,
• Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο),
• Πλήθος οφειλετών/συνοφειλετών,
• ΑΦΜ πρώτου οφειλέτη ή ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου,
• Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη,
• Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία ζ, η και θ επαναλαμβάνονται για κάθε οφειλέτη, όταν υπάρχουν συνοφειλέτες.

5 Ασφαλιστήρια συμβόλαια. Διαβιβάζονται στοιχεία που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας που συνάφθηκαν.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ
1 Τραπεζικοί λογαριασμοί
Συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης, είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης άνω των 100.000€
2 Κινητές αξίες
Μετοχές και κινητές αξίες άνω των 200.000€
3 Μερίσματα
Μερίσματα που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
4 Δάνεια
Χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβεβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.
5 Ασφαλιστήρια συμβόλαια
Στοιχεία που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας.
ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΓΑΝΑ
Πηγή:ethnos.gr
NewsRoom Mykonos Ticker 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...