17 Σεπ 2015

Προϋπολογισμοί ΟΤΑ: Οι προθεσμίες κατάρτισης, ψήφισης & ολοκλήρωσης του ελέγχου (εγκύκλιος)

Τις προθεσμίες για την κατάρτιση, την ψήφιση και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των ΟΤΑ αποσαφηνίζει με εγκύκλιό του.........
το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι η οικονομική επιτροπή έκαστου ΟΤΑ πρέπει να έχει μεριμνήσει για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου. «Ειδικότερα, αν και η προθεσμία της 5ης Σεπτεμβρίου έχει ήδη παρέλθει, σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι αποκλειστική και δύναται τα σχέδια των προϋπολογισμών να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων και μετά από τη λήξη της, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος» διευκρινίζει η εγκύκλιος.

Ωστόσο στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι «σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου ή της περιφέρειας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου ή της περιφέρειας, Αρχή».

Εν συνεχεία, έως τη 15η Νοεμβρίου, το δημοτικό η περιφερειακό συμβούλιο πρέπει να ψηφίσει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο της εγκυκλίου (Δείτε ολόκληρο το έγγραφο ΕΔΩ):

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013 (167 Α΄), η οικονομική επιτροπή, του δήμου ή της περιφέρειας αντίστοιχα, μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.

Περαιτέρω, το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Με βάση τα ανωτέρω καλείστε όπως προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση των εκ νόμου τιθέμενων προθεσμιών, καθώς τυχόν καθυστερήσεις δύνανται να επιφέρουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των ΟΤΑ. 

Ειδικότερα, αν και η προθεσμία της 5ης Σεπτεμβρίου έχει ήδη παρέλθει, σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι αποκλειστική και δύναται τα σχέδια των προϋπολογισμών να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων και μετά από τη λήξη της, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου ή της περιφέρειας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου ή της περιφέρειας, Αρχή.
Πηγή: aftodioikisi.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...