5 Ιαν 2012

Σε δικαστική διαμάχη τα τηλεοπτικά κανάλια με τους ξενοδόχους για την καταβολή αμοιβών για τη χρήση τηλεόρασης στα δωμάτια

Με επιστολή του προς στον Πρόεδρο του Ξ.Ε.Ε., ο Οργανισμός “Τηλεοπτικά Δικαιώματα” Α.Ε., “εμμένει” και τονίζει πως “θα συνεχίσει να διεκδικεί δικαστικά το αμοιβολόγιό του.”
View this document on Scribd
Το Ξ.Ε.Ε. μετά την επίτευξη συμφωνίας με τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Α.Ε.Π.Ι., ΑΘΗΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΡΑΤΩ, GRAMMO) για τις αμοιβές που οφείλουν να καταβάλουν οι ξενοδόχοι για τη χρήση τηλεόρασης στα δωμάτια, επεδίωξε τη σύναψη συμφωνίας και με τον Οργανισμό “Τηλεοπτικά Δικαιώματα” Α.Ε., που εκπροσωπεί τα τηλεοπτικά κανάλια, και διεκδικεί αμοιβές για τις εκπομπές των μελών του που προβάλλονται μέσω της τηλεόρασης στα .......
δωμάτια των ξενοδοχείων.
Παρ΄όλο που, σύμφωνα με το Ξ.Ε.Ε., το σύνολο των αμοιβών για τα δικαιώματα, συνιστούν υπέρμετρη επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους των ξενοδοχείων.
Οι προτεινόμενες από το Ξ.Ε.Ε. αμοιβές, δεν έγιναν αποδεκτές από τον Οργανισμό “Τηλεοπτικά Δικαιώματα” Α.Ε., ο οποίος απέστειλε επιστολή, εμμένοντας στο υψηλό αμοιβολόγιό του.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εδώ και πολλά έτη βρίσκονται σε διενέξεις με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και τούτο διότι όπως είναι διαμορφωμένο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι σαφές υπό ποιες προυποθέσεις, και σε ποιους οργανισμούς-σε ποιες κατηγορίες δικαιούχων οφείλεται αμοιβή, ούτε πώς υπολογίζεται το ύψος της αξιούμενης από τους διαφόρους οργανισμούς αμοιβής.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) έχει διεκδικήσει επανειλημμένα από την εκάστοτε αρμόδια πολιτική ηγεσία της χώρας τη διαμόρφωση ενός σταθερού νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο τις σχέσεις μεταξύ των ΟΣΔ και των χρηστών-ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Οι θέσεις του Ξ.Ε.Ε., όσον αφορά στις γενικές αρχές που πρέπει να διατρέχουν αυτό το πλαίσιο, παραμένουν ίδιες εδώ και πολλά χρόνια, παρά τις εξελίξεις στο επίπεδο της ευρωπαϊκής νομολογίας και τη συνομολόγηση μνημονίων συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους ΟΣΔ.
Το Ξ.Ε.Ε., εκπροσωπώντας το σύνολο της ελληνικής ξενοδοχίας και συμπαρατασσόμενο με τις απόψεις των μελών του, παρόλο που ανέμενε από το Υπουργείο Πολιτισμού-Τουρισμού να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη νομοθετική προσέγγιση, κατέθεσε προτάσεις που αφορούν τα εξής θέματα:

1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΟΣΔ. Ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας φορέων που εκπροσωπούν δικαιούχους πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων αλλοτριώνει την ίδια τη φύση της αυξημένης προστασίας με την οποία περιέβαλε ο νομοθέτης την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, προκειμένου να θωρακίσει τους ίδιους τους καλλιτέχνες και όχι εταιρείες που αποσκοπούν στο κέρδος και εξ αυτού του λόγου θα έπρεπε να λειτουργούν με τους όρους του ελεύθερου ανταγωνισμού.
6.ΟΣΔ που ασκούν τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης,
Είναι αναγκαίο οι ΟΣΔ που ασκούν δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης να περιοριστούν σε ένα ενιαίο φορέα, ο οποίος να περιλαμβάνει τόσο τους δικαιούχους των πνευματικών όσο και των συγγενικών δικαιωμάτων. Η αμοιβή πρέπει να είναι ενιαία ανά επιχείρηση, ώστε ο χρήστης ξενοδόχος να γνωρίζει ότι για το οπτικοακουστικό προϊόν της τηλεόρασης καταβάλλει μια αμοιβή σε ένα φορέα. Εξάλλου, ο ενιαίος φορέας θα λύσει τα θέματα της συνεχούς εμφάνισης νέων διεκδικητών δικαιωμάτων και θα εξορθολογίσει τις αμοιβές όσον αφορά το βάρος του κάθε δικαιούχου στο προστατευόμενο έργο.
7.Αμοιβολόγια
Το αμοιβολόγιο των ΟΣΔ πρέπει να προκύπτει μετά από διαπραγματεύσεις των ΟΣΔ με τις αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου και σε περίπτωση ασυμφωνίας να καθορίζεται από τα δικαστήρια.
Το εύλογο της αμοιβής θα πρέπει να προσδιορίζεται από τα εξής κριτήρια:
• Η ουσιαστική συμβολή του πνευματικού έργου στην πρόσδωση οικονομικής αξίας στο παρεχόμενο από την επιχείρηση προϊόν
• Η διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης να διαθέτει ραδιοτηλεοπτικές συσκευές
• Το οικονομικό μέγεθος της επιχείρησης και ο χρόνος λειτουργίας της
• Η γενική οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και στον συγκεκριμένο κλάδο σε τοπικό επίπεδο και εθνικό επίπεδο.
• Η σύγκριση με τα αμοιβολόγια που ισχύουν σε αντίστοιχες επιχειρήσεις ανταγωνιστριών χωρών εντός και εκτός Ε.Ε.

8.Μηχανισμός επίλυσης διαφορών ΟΣΔ-χρηστών,
Να προβλεφθεί η διαδικασία της διαιτησίας μεταξύ των ΟΣΔ και των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων για τα μέλη τους με διαιτητή δικαστικό λειτουργό, που θα προκύπτει από κλήρωση με την ύπαρξη σε κάθε περίπτωση της δυνατότητας προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.
9.Κυρώσεις
Το μέτρο της ποινικής κύρωσης είναι εξαιρετικά επαχθές και δυσανάλογο με το διακύβευμα και ως εκ τούτου πρέπει να καταργηθεί, γιατί αφενός δεν συμβαδίζει με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αφετέρου λειτουργεί μεροληπτικά, οδηγώντας υποχρεωτικά το χρήστη σε μια άνευ όρων αποδοχή της όποιας διαφοράς, που υφίσταται μεταξύ δύο ιδιωτών, αποστερώντας του στην πραγματικότητα την προσφυγή στη δικαιοσύνη.
10.Πληροφόρηση χρηστών.
Θα πρέπει να ισχύσει το κυβερνητικό μέτρο της διαύγειας και για τους ΟΣΔ και να αναρτώνται τόσο τα ονόματα των δικαιούχων καλλιτεχνών που εκπροσωπούν όσο και οι συμβάσεις αμοιβαιότητας που έχουν συνάψει με τους αλλοδαπούς φορείς.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...