23 Οκτ 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ν. Αιγαίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/10/2015 και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα......
της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση στεγαστικού προγράμματος κατοικιών Κω».
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Καλύμνου».
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2014)».
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Μυκόνου (2014)».
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (2014)».
 6. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Κέας».
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Παροχή Ταχυδρομικών υπηρεσιών για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου για το έτος 2015 προϋπολογισμού 65.805 € με ΦΠΑ, τα πρακτικά κλήρωσης μελών επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών – ενστάσεων - παραλαβής προμήθειας του άνω διαγωνισμού, την έγκριση διάθεσης πίστωσης 65.805,00 € προ ΦΠΑ για τη διενέργεια του άνω διαγωνισμού.
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση βιβλιοδεσίας των φθαρμένων βιβλίων Κτηματολογίου Ρόδου», προϋπολογισμού: 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., τα πρακτικά κλήρωσης μελών επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών – ενστάσεων – παραλαβής, προμήθειας του άνω διαγωνισμού.
 9. Έγκριση Πρακτικού 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2015-2016.
 10. Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού σχολείου ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ» - Ομάδα 1: Έπιπλα, προϋπολογισμού 37.303,00€ συν Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού σχολείου ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ» - Ομάδα 2: Όργανα Γυμναστικής, προϋπολογισμού 3.620,00€ συν Φ.Π.Α.
 12. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού σχολείου ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ» - Ομάδα 3: Επιστημονικός Εξοπλισμός, προϋπολογισμού 6.032,00€ συν Φ.Π.Α.
 13. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού σχολείου ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ» - Ομάδα 4: Ηλεκτρονικού Υπολογιστές, προϋπολογισμού 19.530,00€ συν Φ.Π.Α.
 14. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού σχολείου ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ» - Ομάδα 5: Οπτικά Μέσα, προϋπολογισμού 11.080,00€ συν Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του Διαγωνισμού της Γραφικής Ύλης για το 2015 καθώς και την ανάδειξη οριστικών μειοδοτών ανά ομάδα και περιφερειακή ενότητα (της έδρας συμπεριλαμβανομένης), Π.Ε. Κυκλάδων.
 16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2015 – 2016 λόγω αλλαγής στο Φ.Π.Α.
 17. Έγκριση τροποποιήσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016 και επιδομάτων γονικής μέριμνας, Π.Ε. Κυκλάδων.
 18. Έγκριση αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 19. Καταβολή ΕΝΦΙΑ 2015 – Β΄ Δόση, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εκ νέου υπολογισμό από 16% σε 23% Φ.Π.Α. σε δαπάνες και έργα, Π.Ε. Δωδεκανήσου.
 21. Έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 22. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 23. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 24. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 25. Δικαστικές Υποθέσεις (διάθεση πίστωσης για το έργο «Φράγμα του Γαδουρά» σύμφωνα με την απόφαση 3109/2013 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, Μεταβατική Έδρα Ρόδου).
 26. Λήψη απόφασης επί των αναβληθέντων θεμάτων μετακίνησης Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου και εξέταση νέων μετακινήσεων.
 27. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
 28. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
 29. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
Ο Πρόεδρος
Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...