16 Οκτ 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου – Εγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

Πρόσκληση Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου .......
(αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:00΄, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:

1) Περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2015 Δήμου Μυκόνου, μετά την ΑΟΕ 185/2015

2) Περί παράτασης συμβάσεων έργου καθαριότητας μέχρι 31-12-2015 (ν. 4325/2015, άρθρο 49)

3) Λήψη απόφασης για την υπογραφή της σύμβασης και την ένταξη του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Κατασκευή δύο (2) γηπέδων αντισφαίρισης - τένις)

4) Λήψη απόφασης για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου στα πλαίσια της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Κατασκευή δύο (2) γηπέδων αντισφαίρισης - τένις)

5) Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση του έργου ποσού ίσου με το 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Κατασκευή δύο (2) γηπέδων αντισφαίρισης - τένις)

6) Λήψη απόφασης του Δ.Σ για την υπογραφή της σύμβασης και την ένταξη του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L313-1, Κατασκευή και λειτουργία ενεργειακά αυτόνομου περιπτέρου πληροφόρησης)

7) Λήψη απόφασης για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου στα πλαίσια της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων (LEADER, ΔΡΑΣΗ L313-1, Κατασκευή και λειτουργία ενεργειακά αυτόνομου περιπτέρου πληροφόρησης)

8) Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση του έργου ποσού ίσου με το 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L313-1, Κατασκευή και λειτουργία ενεργειακά αυτόνομου περιπτέρου πληροφόρησης)

9) Λήψη απόφασης του Δ.Σ για την υπογραφή της σύμβασης και την ένταξη του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Διαμόρφωση αυλής 2ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου με δάπεδο ασφαλείας και όργανα παιδικής χαράς)

10) Λήψη απόφασης για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου στα πλαίσια της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Διαμόρφωση αυλής 2ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου με δάπεδο ασφαλείας και όργανα παιδικής χαράς)

11) Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση του έργου ποσού ίσου με το 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Διαμόρφωση αυλής 2ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου με δάπεδο ασφαλείας και όργανα παιδικής χαράς)

12) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων κλπ. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
Μύκονος, 16-10-2015
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...