15 Οκτ 2015

Απόσυρση του άρθρου 13 του πολυνομοσχεδίου ζητεί η ΚΕΔΕ

Απόσυρση του άρθρου 13 του πολυνομοσχεδίου το οποίο συζητείται στη Βουλή και το οποίο,...
μεταξύ άλλων, απαλλάσσει από την καταβολή ανταποδοτικών τελών τους παραχωρησιούχους του Δημοσίου, ζητεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Η ΚΕΔΕ αναγνωρίζει ότι η παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικών επέφερε σημαντικές αλλαγές στο αρχικό περιεχόμενο του σχετικού νομοσχεδίου, όπως αυτό περιγραφόταν μέσα από το άρθρο 10, ωστόσο επιμένει στο θέμα.
«Αν περάσει η ρύθμιση αυτή, οι δήμοι θα υποχρεωθούν να καλύπτουν τα έξοδα των υπηρεσιών τους από μειωμένο αριθμό υπόχρεων και αυτό θα έχει ως ουσιαστικό αποτέλεσμα την αύξηση της επιβάρυνσης με ανισομερή και άδικο τρόπο των νοικοκυριών και των υπόλοιπων επιχειρήσεων που θα εξακολουθούν να υπόκεινται στο καθεστώς πληρωμής ανταποδοτικών τελών» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της.

H Κ.Ε.Δ.Ε. τονίζει την ανάγκη να αποσυρθεί το άρθρο 13 του Νομοσχεδίου και να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Κεντρικής Εξουσίας και Αυτοδιοίκησης για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των δήμων.

Επίσης υπογραμμίζει ότι «η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί και ζητήματα συνταγματικότητας, αφού ξεκάθαρα παραβιάζονται οι συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές για οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ (άρθρο 102 του Συντάγματος) και η ίση μεταχείριση (άρθρο 4 του Συντάγματος)» κ.α.

Για τους παραπάνω λόγους, η Κ.Ε.Δ.Ε. επιμένει στην ανάγκη να αποσυρθεί το άρθρο 13 του Νομοσχεδίου και να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Κεντρικής Εξουσίας και Αυτοδιοίκησης για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των δήμων.
Σημειώνεται ότι στο άρθρο 13 του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» αναφέρεται:

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 82 του από 24-9/20-10-1958 β.δ/τος (Α ́171) αναριθμούνται σε 5 και 6 και προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
3. Δεν επιβάλλονται ανταποδοτικά  τέλη  από  τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  σε  φυσικά ή νομικά  πρόσωπα ή νομικές  οντότητες  προς  τους οποίους  το  ελληνικό  δημόσιο ή το Ταμείο  Αξιοποίησης  Ιδιωτικής  Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου, με σύμβαση παραχώρησης, εφόσον στην εν λόγω σύμβαση  προβλέπεται ότι οι σχετικές  υπηρεσίες παρέχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα ή οντότητες.
4. Ανταποδοτικά τέλη της προηγούμενης παραγράφου και κάθε είδους συναφείς κυρώσεις,  που  έχουν καταβληθεί  μέχρι  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  δεν αναζητούνται, εκτός αν αφορούν εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Με την  επιφύλαξη  του  προηγούμενου  εδαφίου,  βεβαιωμένες  οφειλές  τέτοιων ανταποδοτικών τελών ή συναφών κυρώσεων διαγράφονται, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου οργάνου των ΟΤΑ».
Πηγή: naftemporiki.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...