12 Φεβ 2013

Η απάντηση του Δήμου Μυκόνου σε δημοσιεύματα για τα έργα ασφαλτόστρωσης

Σε απάντηση του από 08.02.2013 δημοσιεύματός σας, που αφορούσε και το Δήμο Μυκόνου, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:......
1)    κατά το έτος 2010 δεν πραγματοποιήθηκαν έργα ασφαλτόστρωσης στο Δήμο Μυκόνου.
2)    Προφανώς η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται στην εφαρμογή τριών Προγραμματικών Συμβάσεων, με αντικείμενο, έργο ασφαλτοστρώσεων οδικού δικτύου πάνω από 22 χλμ.,  που συνήφθησαν και υπεγράφησαν κατά το έτος 2006, από τους  Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Χαράλαμπο Κόκκινο, Δήμαρχο Μυκόνου κ. Χρήστο Βερώνη και Πρόεδρο Δ.Σ.  της εταιρείας “Εγνατία Οδος Α.Ε.” κ. Απόστολο Γούλα.

3)    Η συνολική δαπάνη και των τριών Προγραμματικών Συμβάσεων που αφορούσαν σε έργα οδοποιίας και διαμόρφωσης χώρων, ύψους 1.622.988 €, προήλθε από ξεχωριστές πηγές χρηματοδότησης που αναλύονται ως εξής:
α) Ιδίους πόρους του Δήμου Μυκόνου, ποσού 700.000€
β) Το Περιφερειακό Πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ- Οριζόντιες δράσεις”, ποσού 400.000€
γ) Το Περιφερειακό Πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ” της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ποσού 522.998€

4)    Η μελέτη και η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων ολοκληρώθηκε από την εταιρεία
“Εγνατία Οδός Α.Ε.”. Η παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών, έγινε από τριμελή επιτροπή που ορίστηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τα μέλη της οποίας ήταν οι:
1. κ. Χρήστος Βερώνης, Δήμαρχος Μυκόνου
2. κ. Δημήτριος Δρυμπέτας, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ν.Αιγαίου
3. κ. Δημήτριος Πέγιος, Πολιτικός Μηχανικός της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”
και οι αναπληρωτές τους,
Η ως άνω επιτροπή ήταν υπεύθυνη για την εποπτεία σχετικά με την πρόοδο των έργων, έγκριση και εισήγηση για την καταβολή των τμηματικών πληρωμών σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών, ενημέρωση και εισήγηση προς τα συμβαλλόμενα μέρη για τυχόν παρατάσεις, τροποποιήσεις ή επεκτάσεις του αντικειμένου της σύμβασης και για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων. 
  
Παρά ταύτα, η σημερινή Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι ο νέος θεσμός ελέγχου των Δήμων, αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα για την ορθή λειτουργία των Δήμων αλλά και τη σύννομη διάθεση δημοσίου χρήματος και οι Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν τη σημαντικότερη καθοδήγηση για τη χρηστή λειτουργία και διοίκηση των Δήμων μας. 
Δελτίο τύπου Δήμου Μυκόνου              
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...