12 Μαρ 2013

Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

mykonos ticker
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ».

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως την 12η του μηνός Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση....

επί του παρακάτω αναφερομένου θέματος, λόγω τακτής προθεσμίας:

Περί αποστολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι Δ Ο Χ) για το 2013.

                                                                                                Μύκονος, 11-03-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΓΙΑΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...