30 Απρ 2013

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ».

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως την 30ή του μηνός Απριλίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και......
να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:
  • Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος
  • Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2013
  • Ψήφιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2013
  • Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων κλπ.
Μύκονος, 26-04-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΓΙΑΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...