11 Νοε 2013

Πως θα αναγράφονται πλέον οι τιμές στα προϊόντα σύμφωνα με τους νέους κανόνες (ΔΙ.Ε.Π.Υ.Υ.)

Δόθηκε στην δημοσιότητα η πρώτη ερμηνευτική εγκύκλιος για τους κανόνες (ΔΙΕΠΥΥ)
Στην ερμηνευτική εγκύκλιο με αρ. πρ. Α2-1044/7.11.2013 περιγράφεται ο τρόπος αναγραφής των τιμών στα εδώδιμα και μη εδώδιμα προϊόντα κατά την περίοδο των εκπτώσεων....
όπως αναφέρει ο δικτυακός τόπος taxheaven.gr.

Αναλυτικά:
ΘΕΜΑ: «Ερμηνευτική Εγκύκλιος του ν.4177/2013 και της ΥΑ Α2-861/2013 (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)»

Μετά την έκδοση του ν.4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και της ΥΑ Α2 –861/14.8.2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)», επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1. Ως βιομηχανικά προϊόντα, όπου αυτά αναφέρονται στην ΥΑ Α2 –861/14.8.2013, νοούνται όλα τα μη εδώδιμα προϊόντα. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 της εν λόγω ΥΑ, όλα τα αγαθά, δηλαδή τόσο τα τρόφιμα (εδώδιμα) όσο και τα μη εδώδιμα (βιομηχανικά) προϊόντα που πωλούνται σε παντοπωλεία, φέρουν υποχρεωτικά την τιμή λιανικής πώλησης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε ό,τι αφορά τα μη εδώδιμα (βιομηχανικά) προϊόντα που πωλούνται σε άλλα καταστήματα, εκτός των παντοπωλείων, αυτά φέρουν υποχρεωτικά λιανική τιμή πώλησης προ και μετά ΦΠΑ.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4177/2013 τίθεται σε ισχύ νέο χρονικό πλαίσιο για εκπτώσεις (τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι). Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, πέρα από την αναγραφή της παλαιάς και νέας τιμής, επιτρέπεται και η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης. Η αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων που εμπίπτουν σε εκπτώσεις, με βάση την παράγραφο 10 του άρθρου 2 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (ΥΑ Α2 –861/14.8.2013) (βλ. σημείο 1 του παρόντος), γίνεται ως εξής:

• Όσον αφορά μη εδώδιμα προϊόντα τα οποία πωλούνται σε παντοπωλεία, αναγράφεται η αρχική και η τελική τιμή λιανικής πώλησης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ επιτρέπεται και η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης. 

• Όσον αφορά μη εδώδιμα προϊόντα τα οποία πωλούνται σε καταστήματα εκτός των παντοπωλείων, αναγράφονται η παλαιά και η νέα λιανική τιμή προ και μετά ΦΠΑ, ενώ επιτρέπεται και η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης.

3. Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφόμενη τιμή επί της πινακίδας, πρέπει να είναι η ίδια με την αναγραφόμενη τιμή στην ετικέτα του πωλούμενου προϊόντος. Συνεπώς, οι όποιες προτυπωμένες τιμές που δεν ισχύουν, πρέπει να διαγράφονται.

4. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 της Υ Α Α2 –861/14.8.2013, επιτρέπεται από τα καταστήματα λιανικής πώλησης η χρήση price checkers, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πινακίδα με την αναγραφή της τιμής λιανικής πώλησης για τα εν λόγω προϊόντα, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 10 του ιδίου άρθρου.

5. Οι κανόνες επισήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθορίζονται από τον Κανονισμό (EE) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και τη σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ο οποίος, σύμφωνα και με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, COM(2013) 656 τελικό έγγραφο/ 259.2013, είναι η μόνη ειδική τομεακή νομοθεσία της EE που ισχύει για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

6. Οι προωθητικές ενέργειες του άρθρου 98 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (ΥΑ Α2 –861/14.8.2013), αναφέρονται σε είδη μαζικής κατανάλωσης και ενδεικτικά είδη παντοπωλείου πλην νωπών οπωροκηπευτικών, εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χαρακτηρίζονται ως συσκευασμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, που πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...