3 Μαΐ 2013

Νέα Αντιδήμαρχος Μυκόνου ορίσθηκε η κα Ειρήνη I.Γρυπάρη

Με απόφαση του Δημάρχου Μυκόνου κ.Αθανάσιου Κουσαθανά-Μέγα,ορίσθηκε η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας κα Γρυπάρη Ι. Ειρήνη Αντιδήμαρχος του Δήμου Μυκόνου, με θητεία, από 27.03.2013 έως 31.08.2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Δημάρχου, στην κα Γρυπάρη Ι. Ειρήνη ανατέθηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:......

1. Την ευθύνη και εποπτεία για την καλή λειτουργία του Δημοτικού Σφαγείου.
2. Την εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, πλην των θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας.
3. Την ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία των παιδικών χαρών.
4. Την ευθύνη της προώθησης πολιτιστικών προγραμμάτων του Δήμου Μυκόνου.
5. Την ευθύνη προστασίας του καταναλωτή και των δράσεων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
6. Τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τις «Γαλάζιες Σημαίες».
7. Της δημοτικής συγκοινωνίας και θεμάτων ρύθμισης κυκλοφορίας.
8. Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).
9. Την εποπτεία και ευθύνη στον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας.
10. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου. 


Διαβάστε την απόφαση όπως αναρτήθηκε στο diavgeia.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  31 / 2013


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

αφού έλαβε υπόψη του:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 59 του Ν.3852/2010 και 89 του ΔΚΚ, Ν.3463/2006 , σχετικά µε τους Αντιδημάρχους και την αναπλήρωση του Δηµάρχου.


2. Το ΦΕΚ 630/τ. Β'/2013 στο οποίο δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας και γεγονός ότι ο Δήμος Μυκόνου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.


3. Το α. 283 παρ. 12 του Ν. 3852/2010.


4. Την από 26.03.2013 σχετική εισήγηση περί εφαρμογής διατάξεων του Ν. 3852/10, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι


Α. Ορίζει την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Γρυπάρη Ι. Ειρήνη ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Μυκόνου, με θητεία, από 27.03.2013 έως 31.08.2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


1. Την ευθύνη και εποπτεία για την καλή λειτουργία του Δημοτικού Σφαγείου.


2. Την εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, πλην των θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας.


3. Την ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία των παιδικών χαρών.


4. Την ευθύνη της προώθησης πολιτιστικών προγραμμάτων του Δήμου Μυκόνου.


5. Την ευθύνη προστασίας του καταναλωτή και των δράσεων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.


6. Τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τις «Γαλάζιες Σημαίες».


7. Της δημοτικής συγκοινωνίας και θεμάτων ρύθμισης κυκλοφορίας.


8. Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).


9. Την εποπτεία και ευθύνη στον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας.


10. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος, Πρασίνου. Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.


Γ. Έγγραφα της αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων τα οποία χαράσσουν γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.


Δ. Η ανωτέρω δε θα λαμβάνει αντιμισθία. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κυκλάδων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Μύκονος, 27 - 03 - 2013


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ - ΜΕΓΑΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...