8 Ιουν 2015

Υποχρεωτικά στο «Διαύγεια» οι Προϋπολογισμοί Δημοσίου & ΟΤΑ

Υποχρεωτική είναι πλέον η δημοσιοποίηση μέσω του «Διαύγεια» των προϋπολογισμών Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Δήμων και Περιφερειών, σύμφωνα.....
με εγκύκλιο του αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργου Κατρούγκαλου.

Η εγκύκλιος έρχεται με πρόβλεψη του νόμου 4305/2014, που αφορά στην «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα…», στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το άρθρο 15 για την υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων, καθώς και χρηματοδοτούμενων από το δημόσιο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

Ακόμα, με άλλη εγκύκλιο του κ. Κατρούγκαλου γίνεται γνωστό ότι, δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα, με θέμα, «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», με το οποίο κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα, τους όρους και τη διαδικασία πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 15.
Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Α ως εξής:
«Άρθρο 10Α  

Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών  
1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
Επίσης, ο Κώδικας Πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα και στοιχεία καθίσταται σημαντικό εργαλείο τόσο για τη δημόσια διοίκηση, όσο και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κατά τις συναλλαγές τους στο σχετικό πεδίο και αναμένεται να συντελέσει, στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.
NewsRoom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...