7 Απρ 2015

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μυκόνου

Ανακοίνωση πρόσληψης πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ για δύο (2) μήνες. Κατόπιν της.....
με αρ. πρωτ. 21985/31.03.2015 Απόφασης του Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της 34/2015 Απόφασης Δ.Σ Μυκόνου, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας θα προβεί στην πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ για δύο (2) μήνες, λόγω έλλειψης προσωπικού καθαριότητας, ως κάτωθι: 

  • 1 ΔΕ 24 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
  • 3 ΥΕ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) 
  • 1 ΔΕ 28 - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Jcb) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως και την Τρίτη 14.04.2015 αίτηση στα γραφεία του Δήμου μας:
Δ/νση: Παραλία Μυκόνου, Τηλ. 2289028411

Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
  2. Φωτοαντίγραφο των τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα. 
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...