22 Ιουν 2015

Ξεκινά η εθελοντική κινητικότητα στο Δημόσιο – Όλη η απόφαση της κυβέρνησης

Εκδόθηκε απόφαση με θέμα τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα.....
του άρθρου 15 του ν. 4325/2015 (A’ 47), των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους.

Όπως προβλέπεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης − Τριμελείς Επιτροπές του αρ. 16 του Ν. 4325/2015 και ηλεκτρονικά, με κοινοποίηση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ή ανήκε οργανικά, ή σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, στη Διεύθυνση ή Τμήμα Εποπτείας του οικείου Υπουργείου που επόπτευε τον φορέα του.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση, όπως εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...