13 Ιουν 2015

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον Aλιευτικό Tουρισμό (όλη η Aπόφαση)

Οι όροι με τις προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς........
Κοινοποιήθηκαν προς τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Τουρισμού και Ναυτιλίας από τον αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος Ενέργειας κ. Ευάγγελο Αποστόλου, με την κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφηκε στις αρχές του έτους.

Με την εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται οι «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς», οι οποίοι είναι κάτοχοι επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικό τουρισμό παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες.

Στη κοινοποίηση του αναπληρωτή υπουργού αναφέρεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης προβλέπονται τα εξής:

Προϋποθέσεις για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού
Τα αλιευτικά σκάφη, οι πλοιοκτήτες των οποίων ενδιαφέρονται για την άσκηση αλιευτικού τουρισμού, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να έχουν ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα.

β) Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας με εργαλεία εκτός της τράτας βυθού με δίχτυα (μηχανότρατα) και του γρίπου που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα).

γ) Να πληρούν τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ.1γ της ΚΥΑ του θέματος.

δ) Να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Πιστοποιητικό Ασφαλείας, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Άδεια Εκτέλεσης Πλόων κατά περίπτωση) όπου αναγράφονται:
  • ο αριθμός των επιβατών που μπορούν να παραλαμβάνουν,
  • η έκταση των πλόων, και
  • οι σχετικές «Εντολές–Οδηγίες» χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικών ή άλλων πιστοποιητικών.
ε) Να υπάρχει ειδικός χώρος παραμονής για το σύνολο των επιβατών, ώστε να είναι ασφαλείς κατά την διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα να μην την παρεμποδίζουν.
στ) Να τηρούν τους προβλεπόμενους από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κανόνες σχετικά με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, τη στελέχωση, την υγιεινή και την καταλληλότητα του αλιευτικού σκάφους για την επιβίβαση επιβατών.

Διαδικασία έγκρισης

1. Αρμόδια αρχή για την υποβολή αιτήματος αναγγελίας για την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού είναι η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που τηρεί τον φάκελο του σκάφους.

Το αίτημα συνοδεύεται με τα κατωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις συναρμόδιων υπηρεσιών:

α) Αίτηση του ιδιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους στην οποία αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιβάτες-τουρίστες, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ του θέματος.

β) Φωτοαντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ

γ) Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.4256/2014 (Α΄ 92).

2. Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ελέγχει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 και αφού διαπιστώσει ότι είναι πλήρη, αιτείται από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές βεβαίωση για το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, ότι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της ΚΥΑ του θέματος, και καταχωρεί την έγκριση, εντός πέντε (5) ημερών, στα στοιχεία του σκάφους και του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη σε βάση δεδομένων μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης τις Αλιείας (ΟΣΠΑ).

Πριν την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, οι ενδιαφερόμενοι αλιείς ενημερώνουν εγγράφως την τοπική Λιμενική Αρχή σχετικά με την πρόθεσή τους να διενεργήσουν αλιευτικό τουρισμό στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους.

Για το μεταβατικό στάδιο που ολοκληρώνεται με τη θέση σε πλήρη λειτουργία του ΟΣΠΑ, η οποία προβλέπεται για την 1-6-2015, οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων ενημερώνουν τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Ενέργειας για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και της εξέτασης του αιτήματος με θετική εισήγηση για την έγκριση διενέργειας αλιευτικού τουρισμού για συγκεκριμένα σκάφη. Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Ενέργειας μεριμνά για την καταχώρηση της έγκρισης στα στοιχεία του σκάφους στη βάση δεδομένων μέσω ΟΣΠΑ.

Όροι άσκησης αλιευτικού τουρισμού
α) Κατά τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού οι επαγγελματίες αλιείς ή σπογγαλιείς προβαίνουν σε επίδειξη τεχνικών αλιείας ή σπογγαλιείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική αλιευτική νομοθεσία, χρησιμοποιώντας τις αλιευτικές μεθόδους και εργαλεία τα οποία καθορίζονται στην αλιευτική άδεια του σκάφους, με εξαίρεση την τράτα βυθού με δίχτυα (μηχανότρατα) και το γρίπο που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα).

β) Ο αλιευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι διευθετημένος κατά τέτοιο τρόπο επί του σκάφους ώστε να μην εμποδίζει την ελεύθερη και ασφαλή κίνηση των επιβαινόντων καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα επί αυτού.

γ) Οι επιβαίνοντες τουρίστες, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12, επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο με τα εργαλεία πετονιά, συρτή και καθετή, τα οποία πρέπει να είναι καταχωρισμένα στην αλιευτική άδεια του σκάφους. Ο χειρισμός των εργαλείων πραγματοποιείται χειροκίνητα και όχι με μηχανική υποβοήθηση, καθώς και να συμμετέχουν, με ευθύνη του κυβερνήτη του σκάφους και κατά τη διενέργεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, μόνο σε εργασίες από την εκτέλεση των οποίων δεν διατρέχει κίνδυνο η ασφάλειά τους.

δ) Η παραλαβή επιβατών για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής υπό τη σύναψη συμβάσεων ολικής ναύλωσης ή την εκτέλεση ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4256/2014 (Α’ 92), απαγορεύεται.

Ρύθμιση θεμάτων που αφορά στην έκδοση εισιτηρίων
Για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην έκδοση εισιτηρίων και στον τρόπο διάθεσής τους (άρθρο 40 παρ.1γ του Ν.4179/2013), δεν θα εκδοθεί ΚΥΑ, καθόσον εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί φορολόγησης του εισοδήματος των αλιέων.

Κυρώσεις

Στους παραβάτες των όρων άσκησης αλιευτικού τουρισμού, πέραν των λοιπών ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 182 του ν. 4070/2012 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4179/2013 (ΦΕΚ Α175/08-08-2013).

Ειδικότερα:

1. Για παραβάσεις σε θέματα αλιευτικής νομοθεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου σε συνδυασμό με τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27 Α΄) όπως ισχύει.

2. Η έγκριση διενέργειας Αλιευτικού Τουρισμού μπορεί να ανακληθεί για ένα το πολύ έτος, με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την εξέδωσε, εάν ο υπεύθυνος για το επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος παραβιάζει την ισχύουσα αλιευτική ή τουριστική νομοθεσία. Η παρούσα κύρωση επιβάλλεται συμπληρωματικά των ειδικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Αλιευτικής και Τουριστικής Νομοθεσίας.

Μετά την πάροδο του χρόνου της ανάκλησης ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει εξ αρχής η διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας.

3. Μετά από δύο ανακλήσεις μέσα σε διάστημα πέντε ετών, δεν επιτρέπεται η έγκριση διενέργειας Αλιευτικού Τουρισμού για τον ασκούντα την επιχείρηση επαγγελματία αλιέα, σπογγαλιέα ή τον πλοιοκτήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...